Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) Věry Slabé, IČ 21359555, zapsané v živnostenském rejstříku pod sp. zn. SZ ÚMČ P15 13452/2024 vedeném u Městské části Prahy 15, e-mail: vera.slaba@email.cz,telefonní číslo: +420724213369, adresa provozovny: Loučimská 1050/5, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200 („Prodávající”), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vaše, jakožto kupujících, a moje, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené mezi námi na dálku na základě nabídky zboží webové stránky www.cteniprovas.cz („Nabídka“).

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžu jednostranně měnit, či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. Obecná ustanovení a poučení
  1. Dodání zboží na základě Nabídky je možné jen po jeho objednání zaslaném na výše uvedený e-mail nebo adresu provozovny.
  2. Při objednání zboží je Vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste mi poskytli v objednávce, budu tedy považovat za správné a pravdivé.
  3. Smlouvu se mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  4. Vaši objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím krátkou textovou zprávou telefonicky nebo e-mailem. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky formou přílohy nebo odkazu na ni („Příloha“). Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění Přílohy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi.
  5. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo kdy objednáte větší počet kusů zboží, než kolik je z mé strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat.
  6. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.
 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena zboží je vždy uvedena v rámci Nabídky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou v Nabídce a cenou uvedenou ve Smlouvě se uplatní cena uvedená v Nabídce. Cenu zboží za balné a poštovné neúčtuji. Cenu za dopravu zboží účtuji jen v případě Vašeho požadavku osobní dopravy k Vám. Taková cena bude vzájemně dohodnuta formou doložitelné korespondence před potvrzením objednávky.
  2. Celková cena zboží je uvedena včetně DPH.
  3. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem na bankovní účet č. 3028588014/3030 vedený u Air Bank a.s.
   2. Hotově při osobním odběru, a to v mé provozovně nebo v místě, které si vzájemně dohodneme formou doložitelné korespondence v souvislosti se Smlouvou nebo na jejím základě.
  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude jednak zaslána telefonicky či e-mailem, jednak přiložena fyzicky ke zboží.
  5. Vlastnické právo ke zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena uhrazena připsáním na můj bankovní účet, v ostatních případech v okamžiku uskutečnění platby.
 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dnů od uskutečnění platby, a to jednou ze zvolených forem:

a) Balíkovna

b) Zásilkovna

c) Osobní odběr

 1. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. V případě osobního odběru na mé provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí zboží budu informovat telefonicky nebo e-mailem.
 3. Po převzetí zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od dopravce převzít.
 4. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 3.4. Podmínek, nemá to za následek porušení mé povinnosti Vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy. Mně ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy a zboží uskladnit, za což mi od Vás náleží poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se rozhodnu odstoupit od Smlouvy, nabývá odstoupení účinnosti v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na úhradu nákladů na uskladnění zboží.
 5. Nebezpeční škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. To pro Vás znamená, že od toho okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 3.6. Podmínek je zboží bez vad, zejména:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který se obvykle používá;
   3. jakostí, životností, funkčnosti apod. odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná mnou, reklamou na zboží nebo označením zboží;
   4. odpovídá předloze, která Vám byla poskytnuta před uzavřením Smlouvy.
  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 4.1., můžete mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění, tj. zboží reklamovat – zasláním korespondence na adresy dle mých identifikačních údajů výše uvedených – nebo osobně na adrese mé provozovny. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu.
  4. Má-li zboží vadu, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží
   2. na odstranění vady opravou zboží – v případě, že to bude reálné a přiměřeně nákladné, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být odstraněna bez značných obtíží pro Vás.
  5. Dále máte právo na:
   1. přiměřenou slevu z ceny zboží
   2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

– odmítnu vadu odstranit nebo ji neodstraním v souladu s právními předpisy;

– se vada projeví opakovaně;

– je vada podstatným porušením Smlouvy;

– je z mého prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

 1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.
 2. V případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 3. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým používáním.
 4. Při uplatnění reklamace Vám vystavím potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
 1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 2. co je obsahem reklamace;
 3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 1. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraním vady a poskytnu Vám informaci o vyřízení reklamace na Vaše kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo Vám bude poskytnuta přiměřená sleva z ceny zboží.
 2. O vyřízení reklamace Vás budu informovat a vydám Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat např. účtenkami. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Vaší povinností původní zboží vrátit.
 3. Máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 4. odstoupení od smlouvy
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi námi může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
  3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem.
  4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy jste povinni mi zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení. V případě odstoupení z důvodu, že já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím já i náklady spojené se vrácením zboží na adresu mé provozovny.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude celková cena zboží vrácena do 14 dnů od účinnosti odstoupení, a to na bankovní účet zvolený Vámi. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržím nebo než prokážete, že došlo k jeho vrácení.
  7. V případě odstoupení od Smlouvy však odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je rozumně očekávané. Nato v případě, že jsem Vám ještě nevrátila celkovou cenu, jsem oprávněna mou pohledávku započíst na Vaši.
  8. Já jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy kdykoli před dodáním zboží, pokud vyjde najevo, že jste uvedli v objednávce nebo v souvislosti s ní záměrně nesprávné informace.
 5. Řešení sporů se spotřebiteli
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44, Praha 1, PSČ 11000, http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 796/44, Praha 1, PSČ 11000, http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouvu je možné změnit pouze na základě naší korespondence. Já jsem oprávněna změnit / doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  2. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat, nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá déle než 14 dnů, máme já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  3. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u mně. Vždy však Podmínky a shrnutí objednávky obdržíte, a tak budete mít přístup ke Smlouvě. Doporučujeme Vám vždy všechny dokumenty uložit.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 13.3.2024.